Polityka prywatności serwisu Redegate.com

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2021

 1. GAP Group Sp. z o.o.., będąca operatorem serwisu dostępnego pod adresem www.redegate.com, z siedzibą przy Inżynierska 39 / 206, 53-228 Wrocław, występująca pod numerem NIP: 8943158670 (dalej zwana: “Redegate”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2. Powyższe oznacza, że Redegate ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników i jest odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z RODO oraz wszelkimi stosownymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Za Dane osobowe użytkowników uznaje się wszelkie informacje, które mogą ich bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, adres IP. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się wszelkie czynności i operacje wykonywane na tych danych osobowych, włączając w to gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, usuwanie itp.
 3. Celem niniejszej Polityki ochrony prywatności jest poinformowanie odwiedzających witrynę i Użytkowników o działaniach podejmowanych przez Redegate w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem serwisu Redegate oraz powiązanych z tym serwisem usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń, przyjmowanie i realizacja Zleceń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Redegate. Wszelkie działania Redegate podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.
 4. Korzystanie ze strony internetowej Redegate jest możliwe tylko po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Bez akceptacji Polityki Prywatności podczas rejestracji na www.redegate.com uzyskanie statusu Uztkownika serwisu Redegate jest niemożliwe.

Kategorie gromadzenia danych osobowych

W związku z korzystaniem z serwisu Redegate może dojść do gromadzenia i przetwarzania następujących danych osobowych Użytkowników:

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, obejmujących np. imię i nazwisko Użytkownika, numer PESEL, jego adres e-mail, miejsce i adres zamieszkania,  numer telefonu oraz dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowej kariery zawodowej Użytkownika. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani zarejestrować się i podać informacje wskazane jako obowiązkowe w celu korzystania z usług Redegate. Poprzez akceptację Polityki prywatności Użytkownicy wyrażają zgodę na udostępnianie informacji z ich konta użytkownika wobec innych zarejestrowanych Użytkowników. Ma to na celu umożliwienie serwisowi Redegate wykonania usługi na rzecz obu grup Użytkowników (Eksperci oraz Klienci korporacyjni). 
 2. Transakcje: Redegate może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Użytkownikom rozliczanie Zleceń, w tym dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Redegate. Udostępnienie tych danych transakcji zależy całkowicie od tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z usług Redegate.
 3. Obsługa Użytkownika:Redegate w ramach serwisu Redegate, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby lub odpowiedzi na reklamację. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.
 4. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne:Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Redegate lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Redegate jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Redegate), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Automatycznie gromadzone dane za pomocą plików cookie są oparte na zgodzie Użytkownika zgodnie z polityką plików cookies Redegate.

Podstawa prawna i cele przetwarzania

 1. W oparciu o uzasadnione interesy Redegate w celu utrzymania funkcjonowania i bezpieczeństwa strony internetowej oraz świadczenia wysokiej jakości usług, Redegate może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. umożliwienia Użytkownikom pełnego i bezpiecznego korzystania z serwisu Redegate,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Redegate oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  3. przeprowadzanie badań i analiz serwisu Redegate między innymi pod kątem funkcjonowania serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania potrzeb odwiedzających,
  4. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  5. wykorzystywanie zebranych informacje do celów statystycznych i archiwalnych.
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej między Redegate a Użytkownikiem, Redegate może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. zakładanie i zarządzanie Kontami Użytkowników,
  2. realizacja umów i zleceń zawartych w ramach serwisu Redegate,
  3. obsługa reklamacji, próśb i odwołań Użytkowników,
  4. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonywanie płatności, windykacja należności,
  5. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji
 3. W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, Redegate może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  a. Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  b. Aby zapewnić odpowiedzialność na podstawie RODO, tj. Zdolność do wykazania, że
  • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
  • przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
  • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
  • przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  • prawa osób, których dane dotyczą, są przestrzegane, np. prawo dostępu, poprawiania itp.
 4. Redegate jest uprawnione do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Redegate danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów i do nieużywania danych osobowych do innych niezgodnych celów, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie po tym, jak Redegate odpowiednio go o tym poinformowało. Wyłącznie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 5. Redegate szanuje prywatność Użytkowników i nie wykorzystuje ich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które mogą wywoływać jakiekolwiek skutki prawne w wyniku niekorzystnego wpływu na twoje prawa lub umowy lub inne podobne znaczące skutki.
 6. Redegate może współpracować z podmiotami trzecimi w celu świadczenia na rzecz Użytkowników Redegate usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Redegate), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności. Podmioty trzecie mają obowiązek zachowania poufności informacji i przetwarzania ich wyłącznie pod nadzorem Redegate. Dostawcami usług, które mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników, są zaufani partnerzy serwisu Redegate, świadczący usługi serwerowe, hostingowe i ICT, mailing, usługi marketingowe i obsługi klienta, księgowość i windykację. Dane osobowe będą procedowane tylko na serwerach zlokalizowanych w granicach Unii Europejskiej w celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych.
 7. Dane użytkowników mogą być również udostępniane urzędowi skarbowemu w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami podatkowymi wynikającymi z prawa krajowego. Inne organy publiczne mogą być również odbiorcami danych osobowych (np. Organy ścigania, sądy) w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega warunków użytkowania lub jeśli prawa i uzasadnione interesy Redegate lub osób trzecich mogą być zagrożone (np. własność, bezpieczeństwo, reputacja itp.).
 8. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie Redegate przez roboty internetowe, Redegate stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Redegate może ujawnić Google Inc. adres IP Użytkownika.
 9. Eksperci i Klienci Korporacyjni,, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Redegate danych osobowych drugiej strony Zlecenia, są zobowiązani spełnić wobec Eksperta/Klienta Korporacyjnego wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień RODO. Mogą oni przetwarzać dane osobowe uzyskane wyłącznie w celu skorzystania z usług Redegate i nie mogą dalej przetwarzać ich w innych niezgodnych celach, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

 1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres ich rejestracji na platformie Redegate
 2. Wszystkie zbierane przez Redegate dane są przechowywane w bezpiecznych serwerach i chronione są z użyciem uzasadnionych i opartych na ryzyku środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Redegate, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 1. Na podstawie przepisów RODO użytkownikom przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, jeżeli takie usunięcie jest dozwolone przez prawo, np. jeżeli Redegate nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych lub dane są nadmierne, nieistotne lub nieaktualne;
  4. ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, aby Redegate ograniczyło przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem użytkownika Redegate posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym:
   a.
   Sprzeciw „marketingowy”. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
   b. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, jak również gdy Redegate przetwarza dane w celach statystycznych i badawczych. W takim wypadku użytkownik powinien wskazać szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Redegate przetwarzania objętego sprzeciwem.
  6. prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać Redegate swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub w celu zawarcia i wykonania umowy z Redegate.
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Redegate przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

Polityka plików cookies serwisu Redegate.com obowiązująca od dnia 20.02.2021 roku 

 1. Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady używania niewielkich plików, zwanych „cookies”, używanych przez serwis Redegate www.redegate.com
 2. Właścicielem serwisu Redegate jest GAP Group Sp. z o.o. O numerze NIP: 8943158670 
 3. Redegate dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających platformę internetową pod adresem www.redegate.com
 4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających serwis Redegate (np. na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z serwisem) i przeznaczone są do korzystania z serwisu, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, pomagają one dostosowywać oferowane przez Redegate usługi. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 
 5. Redegate wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 6. Cookies własne: zamieszczane przez Redegate.
 7. Cookies zewnętrzne: zamieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Redegate, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników serwisu w celach statystycznych.
 8. Redegate wykorzystuje cookies własne w celu:
  a. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 9. Redegate wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
  b. umożliwienia ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords (administrator cookies zewnętrznego Google AdWords: Google Inc. z siedzibą w USA), w celu usług takich jak: o remarketing, o kategorie zainteresowań, o podobni odbiorcy, o inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, o kierowanie demograficzne i na lokalizację.
 10. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. W swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na obsługę plików cookies, może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących tych plików poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i uniemożliwić poprawne działanie serwisu.
 11. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 12. Serwis Redegate może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Redegate nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 13. Polityka plików coookies może ulec zmianie, o czym Redegate poinformuje Użytkowników każdorazowo.
 14. Pytania związane z Polityką plików cookies prosimy kierować na adres: kontakt@redegate.com
logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670