Regulamin serwisu Redegate.com

 

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021

Artykuł 1 – Definicje

 1. Administrator / Redegate  – GAP GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 53-228 Wrocław, ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000860301; REGON: 387044670, NIP: 8943158670;
 2. Serwis Redegate / Serwis – serwis online o charakterze otwartym, prowadzony przez Administratora, służący do wyszukiwania i kojarzenia Zleceniodawców oraz Ekspertów.
 3. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Redegate na rzecz Zleceniodawcy i/lub Eksperta od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Redegate, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Zleceniodawcę i/lub Eksperta w Redegate, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem;
 4. Zleceniodawca – przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin Serwisu oraz dokonała Zgłoszenia w serwisie i/lub zawarła Umowę na realizację Usług Doradczych za pośrednictwem Administratora.
 5. Ekspert – przedsiębiorca – freelancer, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin Serwisu oraz dokonała Rejestracji w serwisie i/lub zawarła Umowę na realizację Usług Doradczych za pośrednictwem Administratora, będąca Wykonawcą określonych usług doradczych, zleconych za pośrednictwem Serwisu Redegate w ramach Zlecenia i/lub Umowy.
 6. Zgłoszenie – informacja umieszczona w Serwisie Redegate, dotycząca zapotrzebowania na wykonanie: usługi doradczej, umieszczana przez Zleceniodawcę, mająca na celu wyszukanie Eksperta (ów) w zakresie dotyczącym przedmiotu Zgłoszenia, w celu zrealizowania poprzez zaproponowanego(ych) Eksperta (ów) przedmiotu Zgłoszenia.
 7. Rekomendowanie eksperta to ciąg czynności podejmowany przez serwis Redegate mające na celu przedstawienie Ekspertów spełniających kryteria Zleceniodawcy określone w Zgłoszeniu.
 8. Zaakceptowanie eksperta jest oświadczeniem Zleceniodawcy o gotowości podjęcia współpracy z przedstawionym przez serwis Redegate Ekspertem.
 9. Zlecenie – zaakceptowany przez Eksperta i Zleceniodawcę zakres usługi doradczej, do wykonania, wynikający z umieszczonego w Serwisie Redegate Zgłoszenia i jego przyjęcia do realizacji, stosownie do zapisów niniejszego regulaminu;
 10. Oferta Wstępna – propozycja współpracy zawierająca informacje o wyselekcjonowanych Ekspertach do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę.
 11. Umowa – zawarte pomiędzy Zleceniodawcą, Ekspertem i Administratorem ustalenia w zakresie realizacji określonego Zlecenia (wynikające ze złożonego Zgłoszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu), określające prawa i obowiązki stron, zaakceptowane przez Strony w ramach zasad funkcjonowania Serwisu Redegate;
 12. Usługa Doradcza – efekt czynności wykonanych przez Eksperta, będących konsekwencją przyjęcia Zlecenia do realizacji, zgodnie z Umową;
 13. Udokumentowanie danych jest procesem mającym na celu zweryfikowanie autentyczności podanych w portalu danych oraz informacji w trakcie realizacji Usług Doradczych
 14. Zlecenie sporne oznacza stan gdy Zleceniodawca nie zaakceptuje wykonanego Zlecenia realizowanego przez Eksperta
 15. Komunikacja  pomiędzy zleceniodawcą i ekspertem podlegająca pośrednictwu Redegate 
 16. Stawka dzienna to kwota wynikająca z zawartej indywidualnej umowy na wykonanie Usług Doradczych pomiędzy Zleceniodawcą a Ekspertem ustalona przy pomocy Administratora
 17. Całkowite wynagrodzenie danego projektu stanowi iloczyn dni poświęconych na realizację danego projektu i stawki dziennej ustalonej przez Zleceniodawcę i Eksperta,
 18. Polityka Ochrony Prywatności to dokument informacyjny przedstawiający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zamieszczony w serwisie Redegate.
 19. Utracone przez Redegate korzyści to określony pomiędzy Redegate a Zleceniodawcą procent kwoty stanowiącej całkowite wynagrodzenie danego projektu należne Redegate tytułem wykonanej usługi,

Artykuł 2. Postanowienia ogólne i zakres usług

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Redegate na rzecz Zleceniodawcy i Eksperta odpłatnych usług polegających na kojarzeniu ze sobą Zleceniodawcy i Eksperta, rozliczaniu transakcji realizowanych pomiędzy nimi, zasad korzystania z Serwisu Redegate, a także zasad świadczenia innych usług dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.
 2. Redegate ma na celu ułatwienie Zleceniodawcom zrealizowanie ich projektów poprzez wyszukanie i rekomendację Eksperta(ów). Zaakceptowani przez Zleceniodawcę Eksperci realizują różnego rodzaju Usługi Doradcze określone przez Zleceniodawcę w Umowie w czym aktywnie bierze udział Redegate zapewniając właściwą komunikację. Regulamin reguluje prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą, Ekspertem i Redegate występując w charakterze pośrednika.
 3. Redegate nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych Usług Doradczych a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, negocjujący warunki, rozliczający transakcje oraz zapewniający możliwość korzystania z Serwisu.
 4. Redegate nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług przez rekomendowanych Ekspertów, zaakceptowanych przez Zleceniodawcę poprzez zawarcie Umowy.
 5. Zleceniodawcy i Eksperci w celu korzystania z Serwisu Redegate, powinni w drodze osobnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczyć i zapewnić, że:
  a. będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
  b. wyrażają zgodę i akceptują fakt, iż niniejszy Regulamin określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem Administratora, ale kreuje również bezpośrednio prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą a Ekspertem, w tym odpowiedzialność Eksperta względem Zleceniodawcy za jakość i sposób wykonania Zleconych usług Doradczych;
  c. dokładnie zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Ochrony Prywatności, znany jest im charakter uczestnictwa Redegate w przedmiotowych transakcjach, a tym samym przystępując do korzystania z Serwisu, oraz umieszczania w nim Zgłoszeń, nie zgłaszają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy też uwag;

Złożenie oświadczeń, o których mowa w podpunktach a-c powyżej, warunkuje możliwość zakończenia procesu rejestracji i zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w Serwisie Redegate.

Oświadczenia, o których mowa w podpunktach a-c powyżej, będą w każdym wypadku dobrowolne, wyraźne i jednoznaczne. Złożenie danego oświadczenia w postaci elektronicznej następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail.

 1. Ekspert niniejszym oświadcza i potwierdza, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Zlecenia bądź naruszenia praw autorskich osób trzecich w związku z wykonanym Zleceniem, ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Zleceniodawcy. Zleceniodawca nie będzie kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem Redegate i zrzeka się tego tytułu roszczeń. W przypadku zamiaru skierowania przez Zleceniodawcę do Eksperta określonych roszczeń z pominięciem komunikacji za pomocą Administratora, Administrator udzieli Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Eksperta.
 2. Ekspert wyraża zgodę, aby Administrator przekazał Zleceniodawcy na żądanie Zleceniodawcy informacje o osobie Eksperta, oraz przekazał dokumentację dotyczącą realizowanej Usługi, w celu umożliwienia skierowania ewentualnych roszczeń przez Zleceniodawcę bezpośrednio do Eksperta.
 3. Zleceniodawcy i Eksperci, którzy zostali skojarzeni ze sobą za pośrednictwem Serwisu Redegate, nie mogą rozliczać transakcji poza Serwisem. Użytkownik, który naruszył powyższe zobowiązanie, ponosi wobec Redegate pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w szczególności zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Redegate odszkodowania z tytułu utraconych przez Redegate korzyści.
 4. Zleceniodawcy i Eksperci akceptują klauzule lojalnościową i zakazu obchodzenia, która obowiązuje do 18-tu miesięcy od momentu przekazania każdej informacji dt. Zgłoszenia, a w szczególności:
  a. Ekspertowi zabrania się bezpośredniego lub pośredniego kontaktowania się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich ze Zleceniodawcą Redegate, a także klientami Zleceniodawców, na rzecz których Redegate był aktywny.
  b. Ekspertowi zabrania się osobiście lub za pomocą podmiotów trzecich, składania ofert na usługi doradcze, przyjmowania projektów i usług doradczych dla Zleceniodawców, dla których w imieniu Redegate został przedstawiony bądź realizuje lub realizował Zlecenia.
  c. Zleceniodawcy zabrania się, samodzielnego bądź przy użyciu innego podmiotu, zwierania z zaprezentowanym Ekspertem osobnej umowy współpracy, po Zgłoszeniu, w trakcie Zlecenia aż do 18 tu miesięcy po zakończeniu Usługi Doradczej.
  d. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Ekspertem po Zgłoszeniu, w trakcie realizacji Zlecenia lub przed upływem 18-ego miesiąca po zakończeniu Usługi, Zleceniodawca oraz Ekspert zapłacą karę umowną na rzecz Redegate w wysokości dwukrotności całkowitego wynagrodzenia danego projektu.
 1. Zleceniodawca i Ekspert mogą zmienić formę współpracy tylko za zgodą i po uzgodnieniu warunków z Administratorem.
 2. Ekspert oświadcza, że wszelkie Zlecenia zrealizowane na rzecz Zleceniodawcy będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej osób trzecich. Z tytułu niniejszego oświadczenia Ekspert ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym Zleceniodawca ma prawo żądać od Eksperta odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa.
 3. Wszelka komunikacja między Administratorem a Użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem kanałów komunikacji wewnętrznej Serwisu Redegate, poprzez pocztę elektroniczną – na adres e-mail, telefonicznie lub poprzez podany podczas Rejestracji adres pocztowy Użytkownika.

Artykuł 3. Korzystanie z Usług Serwisu 

Składanie Zgłoszeń

 1. Zleceniodawca ma możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Redegate rejestrując w Serwisie Zgłoszenie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.
 2. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności, powoduje otrzymanie przez Zleceniodawcę automatycznego powiadomienia przesłanego przez Administratora na adres poczty elektronicznej potwierdzającego przyjęcie Zgłoszenia.
 3. Moment otrzymania potwierdzenia Zgłoszenia równoznaczny jest z potwierdzeniem i akceptacją warunków świadczenia usług przez Serwis na zasadach wynikających z Regulaminu oraz stanowi początek procesu realizacji Zgłoszenia.
 4. Redegate zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zgłoszenia na każdym etapie realizacji projektu bez podania przyczyny.

Rejestracja Eksperta

 1. Ekspert aby przystąpić do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Redegate dokonuje rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronach Serwisu Redegate oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.
 2. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Serwisie Redegate danych.
 3. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności, powoduje uruchomienie procesu weryfikacji Eksperta, który po pozytywnej weryfikacji, w ciągu kolejnych 14 dni otrzyma status rejestracji w systemie. W przypadku negatywnej weryfikacji Ekspert otrzyma od Administratora odmowną odpowiedź a jego dane zostaną usunięte z Serwisu.
 4. Pozytywna weryfikacja Eksperta powoduje Aktywację Konta w Serwisie Redegate oraz powoduje udostępnienie podstawowych danych Użytkownika w celu realizacji Zleceń otrzymanych przez Zleceniodawcę na co Ekspert wyraża zgodę.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Eksperta wskazanych podczas rejestracji Ekspert powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w serwisie Redegate.
 6. Zabronione jest usuwanie lub niezgodna ze stanem faktycznym zmiana podanych przez Eksperta danych w formularzu rejestracji w trakcie korzystania z usług Serwisu, a także podawanie danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 7. Zabronione jest posiadanie dwóch lub większej ilości kont przypisanych temu samemu Ekspertowi.

 

Artykuł 4. Realizacja Zlecenia – Umowa

 1. W celu rozpoczęcia Zgłoszenia, Zleceniodawca za pomocą Serwisu Redegate wypełnia formularz na stronie internetowej www.redegate.com, uzupełniając w ten sposób podstawowe informacje dotyczące zapotrzebowania na wsparcie w realizacji swojego projektu. Zatwierdzenie formularza Zgłoszenia jest jednoznaczne z udostępnieniem informacji Administratorowi o zamiarze udzielenia Zlecenia.
 2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Administrator zastrzega sobie możliwość bezpośredniego kontaktu ze Zleceniodawca w celu doprecyzowania szczegółowych informacji dotyczących Zgłoszenia.
 3. Bazując na informacjach udzielonych przez Zleceniodawcę Administrator, wykorzystując inteligentne systemy informatyczne oraz profesjonalny know-how przeprowadza proces selekcji Eksperta, którego profil zawodowy wraz z innymi szczegółowymi informacjami są najbardziej dopasowane do Zgłoszenia Zleceniodawcy.
 4. W trakcie procesu selekcji Administrator komunikuje się z wybranymi zarejestrowanymi Ekspertami, informując o przekazaniu ich profilu Zleceniodawcy udostępniając podstawowe informacje ze Zgłoszenia takie jak nazwa Zleceniodawcy oraz realizowany zakres projektu. 
 5. W wyniku przeprowadzonego procesu selekcji, Zleceniodawcy przedstawieni zostaną odpowiedni Eksperci do zatwierdzenia w ramach Wstępnej Oferty uwzględniającej nazwisko, kwalifikacje i doświadczenie Ekspertów wraz ze stawka dzienna w celu zawarcia indywidualnej umowy na wykonanie Usług Doradczych. 
 6. Administrator umożliwi Zleceniodawcy osobiste zapoznanie się z przedstawionymi Ekspertami po ustaleniu terminu i szczegółów spotkania.
 7. Zleceniodawca w ciągu 5 dni od przedstawienia wstępnej oferty informuje Administratora o gotowości zawarcia indywidualnej umowy lub o konieczności dokonania dodatkowego procesu selekcji. 
 8. Wstępna Oferta złożona przez Serwis, stosownie do treści art. 66(1) kodeksu cywilnego, wiąże składającego Zgłoszenie, jeżeli Zleceniodawca ją potwierdzi, poprzez podpisanie indywidualnej umowy.
 9. Na podstawie zaakceptowanego(ych) przez Zleceniodawcę profilu(ow) Eksperta(ow) Administrator przedstawi indywidualna umowę na wykonanie usług doradczych. 
 10. Realizacja Zlecenia przez zaakceptowanego Eksperta(ów) rozpoczyna się w momencie podpisania indywidualnej Umowy na wykonanie usług doradczych pomiędzy Administratorem a Zleceniodawcą, o czym Administrator poinformuje zatwierdzonych przez zleceniodawców Ekspertów. 
 11. Ekspert jest zobowiązany do comiesięcznego dokumentowania statusu realizacji Zlecenia poprzez przekazanie Redegate informacji potwierdzonej przez Zleceniodawcę o progresie realizacji Zlecenia.   

Artykuł 5. Rozliczenia – Wynagrodzenie i fakturowanie

Zleceniodawca

 1. Rozliczenia pomiędzy Redegate a Zleceniodawcą oparte jest na stawkach dziennych. Każdorazowo warunki będą uzgodnione w ramach indywidualnej umowy i mogą mieć formę:
  a. zryczałtowanej opłaty za poszczególne projekty
  b. regularnego miesięcznego rozliczania na podstawie ilości dni dostarczonych przez zaakceptowanego Eksperta(ów) potwierdzonych przez Zleceniodawcę.
 2. Administrator, z chwilą zawarcia umowy indywidualnej pomiędzy Zleceniodawcą a Redegate przesyła do Zleceniodawcy, w zależności od uzgodnionego wyboru sposobu rozliczenia:
  a. fakturę pro forma, obejmującą całość lub cześć należności za wykonanie określonego Zlecenia ustaloną pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma, lub
  b. fakturę VAT, obejmującą całość lub cześć należności za wykonanie określonego Zlecenia ustalonej pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze VAT maksymalnie 30 dni.
 3. Płatności o których mowa w punktach 1 i 2 powinny nastąpić przelewem na rachunek bankowy wskazany na danej fakturze proforma lub fakturze VAT. Jeżeli powyższe płatności nie zostaną zrealizowane w ustalonych terminach, Zlecenie nie ulega anulowaniu i pozostaje w mocy, a tym samym Zleceniodawca pozostaje zobowiązany do uiszczenia określonej należności. W takim wypadku Zleceniodawca otrzyma dodatkowe przypomnienie o płatności, a w razie dalszego braku płatności, Administrator będzie uprawniony do wstrzymania realizacji Zlecenia oraz do podjęcia czynności windykacyjnych, a także będzie mógł obciążyć Zleceniodawcę kosztami z tym związanymi.
 4. Zleceniodawca każdorazowo po zakończeniu realizacji Zlecenia lub jego części (w przypadku miesięcznego rozliczenia) zobowiązany jest do Weryfikacji statusu realizacji Zlecenia w ciągu 7 dni od przedstawienia przez Administratora rozliczenia do weryfikacji. Zleceniodawca w formie elektronicznej lub za pośrednictwem Serwisu ma możliwość odrzucenia Zlecenia, jego brak skutkuje automatycznym jego zatwierdzeniem oraz wystawieniem faktury za zrealizowane usługi doradcze.
 5. W przypadku gdy Zleceniodawca nie zaakceptuje wykonanego Zlecenia, uzyskuje ono wówczas status „Zlecenia spornego”. W takim wypadku Administrator bez merytorycznej oceny jakości wykonanych Usług Doradczych sprawdza jedynie, czy przesłany przez Eksperta plik/dokument uwiarygadnia ilość dni doradczych zrealizowanych na rzecz Zlecającego.
 6. Administrator uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Eksperta w sytuacji, gdy niewykonanie Zlecenia przez Eksperta ma charakter oczywisty. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności na rzecz Eksperta do czasu rozwiązania sporu.
 7. Dalsze zastrzeżenia, reklamacje czy też roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Eksperta związane z ewentualnym niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Zlecenia realizowane są bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą i Ekspertem, bez możliwości kierowania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie do Administratora. Administrator zobowiązuje się jednak udzielić stronom pełnego dostępu do dokumentów i informacji związanych z realizacją przedmiotowego Zlecenia.
 8. Administrator za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych może umożliwić Zleceniodawcom  dodawanie opinii na temat współpracy z danymi Ekspertami, które to mogą być udostępniane dla wszystkich Zleceniodawców Serwisu, w celu umożliwienia im zweryfikowania umiejętności i referencji danego Eksperta.

Ekspert

 1. Redegate przekazuje Ekspertowi wynagrodzenie za usługi doradcze na podstawie faktycznie zrealizowanych dni doradczych oraz stawek dziennych uzgodnionych dla danego projektu zgodnie z odpowiednią umową w sprawie projektu zawartą pomiędzy Administratorem i Ekspertem.
 2. Rozliczenie pomiędzy Redegate a Ekspertem następuje w cyklu miesięcznym i wynika z ilości dni zrealizowanych i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę na podstawie zawartej umowy pomiędzy Administratorem i Zleceniodawcą.
 3. Akceptacja Zleceniodawcy usług doradczych i ilości dni zrealizowanych w ramach umowy jest podstawą do obciążenia Zleceniodawcy przez Administratora fakturą. Po opłaceniu faktury przez Zleceniodawcę Administrator przekazuje Ekspertowi uzgodnioną w umowie wartość przelewem na wskazany przez Eksperta rachunek bankowy w ciągu siedmiu od otrzymania środków.

Artykuł 6. Umowa: Czas Trwania, Odstąpienie, Rozwiązanie 

 1. Umowa dotycząca świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zostaje zawarta po umieszczeniu przez Zleceniodawcę Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza na stronie Serwisu Redegate oraz poprzez akceptację warunków niniejszego Regulaminu i obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Analogicznie zarejestrowanie się Eksperta poprzez umieszczenie swoich danych w Serwisie i akceptacji Regulaminu Serwisu Redegate powoduje skutek w postaci zawarcia Umowy współpracy z Administratorem na czas nieokreślony.
 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez obie strony z zachowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca poprzez wysłanie na adres info@redegate.com wiadomości e-mail lub pisemnego oświadczenia na adres Administratora, zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto.
 4. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Zleceniodawca posiada aktualne Zgłoszenie bądź jest w trakcie realizacji określonego Zlecenia, w takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia realizacji Zlecenia,
 5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, do których w szczególności należą: nieopłacenie rachunku w umówionym terminie oraz skazanie za przestępstwo.
 6. Wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na poszczególne umowy zawarte na jej podstawie, pod warunkiem że w umowie indywidualnej określono inny termin od terminu określonego w niniejszej Umowie.
 7. Wypowiedzenie Umowy dotyczącej świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie zwalnia Zleceniodawcy i Eksperta z zachowania postanowień ogólnych zawartych w Artykule 2.9 dotyczących zachowania lojalności i zakazu obchodzenia. 
 8. Serwis Redegate zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym ze stroną, która narusza postanowienia Regulaminu.

Artykuł 7: Poufność informacji

 1. Zaangażowane Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących realizowanego Zlecenia, a w szczególności do nie ujawniania tajemnicy biznesowej i handlowej pozyskanej w trakcie realizacji Zlecenia. 
 2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu dostarczenia Usługi Doradczej. 
 3. Zastrzega się, że to zobowiązanie nie dotyczy takich informacji, które:
  a. w sposób możliwy do zweryfikowania były już znane Stronom w momencie wykonywania Usługi Doradczej lub następnie zostały ujawnione przez osobę trzecią bez naruszenia umowy o zachowaniu poufności, przepisów ustawowych lub wymogów regulacyjnych;
  b.
  są publicznie znane w czasie wykonywania Zlecenia lub staną się znane w późniejszym czasie bez naruszenia niniejszego Regulaminu
  c.
  których ujawnienie jest wymagane przez prawo lub nakaz sądu lub organu publicznego. w zakresie, w jakim jest to dozwolone i możliwe, strona otrzymująca zobowiązanie do ujawnienia poinformuje o tym drugą stronę z wyprzedzeniem i umożliwi jej zakwestionowanie ujawnienia.
 4. Administrator może opublikować anonimowy krótki opis projektu na stronie Administratora bez podawania nazwy Klienta, ale z określeniem tematu projektu, branży i czasu trwania projektu. 
 5. W celu otrzymania pisemnego pozwolenia na upublicznienie nazwy oraz dodatkowych szczegółów Zlecenia, Administrator każdorazowo zwróci się do Zleceniodawcy. 
logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670